Shaip Telerau Gwasanaeth

1. Telerau

Trwy gyrchu'r wefan yn https://www.shaip.com rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau gwasanaeth hyn, yr holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys, ac yn cytuno mai chi sy'n gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau lleol cymwys. Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw un o'r telerau hyn, rydych wedi'ch gwahardd rhag defnyddio neu gael mynediad i'r wefan hon. Mae'r deunyddiau a gynhwysir yn y wefan hon wedi'u diogelu gan gyfraith hawlfraint a nod masnach berthnasol.

2. Defnyddiwch Drwydded

 • Rhoddir caniatâd i lawrlwytho dros dro un copi o'r deunyddiau (gwybodaeth neu feddalwedd) ar wefan Shaip ar gyfer gwylio darfodol personol, anfasnachol yn unig. Dyfarnu trwydded yw hwn, nid trosglwyddiad teitl, ac o dan y drwydded hon ni chewch:
  • addasu neu gopïo'r deunyddiau;
  • defnyddio'r deunyddiau at unrhyw bwrpas masnachol, neu ar gyfer unrhyw arddangosfa gyhoeddus (masnachol neu anfasnachol);
  • ceisio dadgrynhoi neu wrthdroi peiriannydd unrhyw feddalwedd sydd ar wefan Shaip;
  • tynnu unrhyw hawlfraint neu nodiannau perchnogol eraill o'r deunyddiau; neu
  • trosglwyddo'r deunyddiau i berson arall neu “ddrych” y deunyddiau ar unrhyw weinydd arall.
 • Bydd y drwydded hon yn dod i ben yn awtomatig os byddwch yn torri unrhyw un o'r cyfyngiadau hyn a gellir ei therfynu gan Shaip ar unrhyw adeg. Ar ddiweddu eich gwyliadwriaeth o'r deunyddiau hyn neu ar ddiwedd y drwydded hon, rhaid i chi ddinistrio unrhyw ddeunyddiau a lawrlwythwyd yn eich meddiant p'un ai ar ffurf electronig neu argraffedig.

3. Ymwadiad

 • Darperir y deunyddiau ar wefan Shaip ar sail 'fel y mae'. Nid yw Shaip yn gwneud unrhyw warantau, wedi'u mynegi na'u awgrymu, a thrwy hyn yn gwadu ac yn negyddu pob gwarant arall gan gynnwys, heb gyfyngiad, gwarantau ymhlyg neu amodau masnachadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, neu beidio â thorri eiddo deallusol neu dorri hawliau eraill.
 • At hynny, nid yw Shaip yn gwarantu nac yn cyflwyno unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb, canlyniadau tebygol, na dibynadwyedd defnyddio'r deunyddiau ar ei wefan neu fel arall yn ymwneud â deunyddiau o'r fath neu ar unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig â'r wefan hon.

4. Cyfyngiadau

Ni fydd Shaip na'i gyflenwyr yn atebol am unrhyw iawndal (gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli data neu elw, neu oherwydd ymyrraeth busnes) sy'n deillio o'r defnydd neu'r anallu i ddefnyddio'r deunyddiau ar wefan Shaip, hyd yn oed os Mae Shaip neu gynrychiolydd awdurdodedig Shaip wedi cael gwybod ar lafar neu'n ysgrifenedig am y posibilrwydd o ddifrod o'r fath. Oherwydd nad yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu cyfyngiadau ar warantau ymhlyg, neu gyfyngiadau atebolrwydd am iawndal canlyniadol neu atodol, efallai na fydd y cyfyngiadau hyn yn berthnasol i chi.

5. Cywirdeb deunyddiau

Gallai'r deunyddiau sy'n ymddangos ar wefan Shaip gynnwys gwallau technegol, argraffyddol neu ffotograffig. Nid yw Shaip yn gwarantu bod unrhyw un o'r deunyddiau ar ei wefan yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol. Gall Shaip wneud newidiadau i'r deunyddiau sydd wedi'u cynnwys ar ei wefan ar unrhyw adeg heb rybudd. Fodd bynnag, nid yw Shaip yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ddiweddaru'r deunyddiau.

6. Cysylltiadau

Nid yw Shaip wedi adolygu pob un o'r gwefannau sy'n gysylltiedig â'i wefan ac nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig o'r fath. Nid yw cynnwys unrhyw ddolen yn awgrymu bod Shaip yn cymeradwyo'r wefan. Mae defnyddio unrhyw wefan gysylltiedig o'r fath ar risg y defnyddiwr ei hun.

7. Addasiadau

Gall Shaip adolygu'r telerau gwasanaeth hyn ar gyfer ei wefan ar unrhyw adeg heb rybudd. Trwy ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y fersiwn gyfredol ar y pryd o'r telerau gwasanaeth hyn.

8. Llywodraethu Cyfraith

Mae'r telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â deddfau Kentucky ac rydych chi'n ymostwng yn ddi-droi'n ôl i awdurdodaeth unigryw'r llysoedd yn y Wladwriaeth neu'r lleoliad hwnnw.