Atebion Data Hyfforddiant AI cynhyrchiol

Gwasanaethau AI cynhyrchiol: Meistroli Data i Ddatgloi Mewnwelediadau Heb eu Gweld

Harneisio pŵer AI cynhyrchiol i drawsnewid data cymhleth yn ddeallusrwydd gweithredadwy.

cynhyrchiol ai

Cleientiaid dan Sylw

Grymuso timau i adeiladu cynhyrchion AI sy'n arwain y byd.

Amazon
google
microsoft
Cogknit

Mae’r cynnydd mewn technolegau AI cynhyrchiol yn ddi-baid, wedi’i atgyfnerthu gan ffynonellau data ffres, setiau data hyfforddi a phrofi wedi’u curadu’n ofalus, a model. mireinio trwy ddysgu atgyfnerthu o adborth dynol (RLHF) gweithdrefnau.

Mae RLHF mewn AI cynhyrchiol yn trosoli mewnwelediadau dynol, gan gynnwys arbenigedd parth-benodol, ar gyfer optimeiddio ymddygiad a chynhyrchu allbwn cywir. Mae gwirio ffeithiau gan arbenigwyr parth yn sicrhau bod ymatebion y model nid yn unig yn berthnasol yn y cyd-destun ond hefyd yn ddibynadwy. Mae Shaip yn darparu labelu data cywir, arbenigwyr parth credadwy, a gwasanaethau gwerthuso, gan alluogi integreiddio di-dor o ddeallusrwydd dynol i fireinio ailadroddol Modelau Iaith Mawr.

Optimeiddio Modelau Gen AI gyda Data wedi'u Curadu ac Adborth Dynol

Optimeiddio modelau gen ai

Set ddata
Generation

Defnyddio cynhyrchu prydlon gyda LLMs i ychwanegu at setiau data presennol a gwella cwmpas model ar bynciau amrywiol, gan sicrhau perfformiad cadarn.

Dyddiad
Anodi

Ymgysylltu ag arbenigwyr pwnc i fireinio, ac anodi ffynonellau data anstrwythuredig i fformatau strwythuredig sy'n addas ar gyfer algorithmau ML.

Mireinio Model gyda RLHF

Cywiro modelau AI trwy integreiddio adolygiad dynol parhaus i ddatblygiad model trwy broses ailadroddol o werthuso a mireinio i optimeiddio allbwn.

Asesu Allbwn Ansawdd

Mae arbenigwyr yn cynnal archwiliadau a rheolaeth ansawdd i ddilysu a chadarnhau allbynnau systemau AI Generative.

Mae Shaip yn cynnig gwasanaethau AI Generative sydd wedi'u teilwra i hyrwyddo'ch atebion busnes:

Casglu Data ar gyfer Cywiro LLMs

Rydym yn casglu ac yn curadu data i fireinio modelau iaith er cywirdeb a chywirdeb.

Creu Testun Penodol i Barth

Mae ein gwasanaeth yn creu testun arbenigol ar gyfer sectorau fel cyfreithiol a meddygol i hyfforddi eich AI sy'n canolbwyntio ar barth.

Asesiad Gwenwyndra

Mae ein dull yn defnyddio graddfeydd hyblyg i fesur a lleihau cynnwys gwenwynig mewn cyfathrebiadau a gynhyrchir gan AI yn gywir.

Gwasanaethau Dilysu a Thiwnio Model

Rydym yn asesu canlyniadau gen AI ar gyfer ansawdd ar draws marchnadoedd ac ieithoedd i fireinio AI i alinio ag anghenion marchnad-benodol trwy RLHF.

Creu Prydlon/Cywiro

Rydym yn creu ac yn optimeiddio anogwyr iaith naturiol i adlewyrchu rhyngweithiadau defnyddwyr amrywiol â'ch AI.

Ateb Cymhariaeth Ansawdd

Mae ein rhwydwaith helaeth yn galluogi cymhariaeth drylwyr o atebion AI i wella cywirdeb a dibynadwyedd modelau.

Priodoldeb Graddfa Likert

Mae ein hadborth wedi'i deilwra'n sicrhau bod gan ymatebion AI y naws a'r crynoder priodol ar gyfer senarios defnyddwyr penodol.

Gwerthusiad Cywirdeb

Rydym yn gwerthuso cynnwys a gynhyrchir gan AI yn drylwyr i sicrhau ei fod yn ffeithiol ac yn realistig i atal lledaenu gwybodaeth anghywir.

Achosion Defnydd AI cynhyrchiol

Mae Shaip yn cynnig mantais amlwg ym myd AI Generative

Pweru AI gyda Data Cywir

Gan ddefnyddio degawdau o brofiad data, rydym yn grymuso AI Generative i'r eithaf. Mae ein harweinyddiaeth mewn datrysiadau data yn ein galluogi i gyfuno setiau data amrywiol ar gyfer cymwysiadau cadarn a diogel. Gyda'n sgiliau, mae AI yn cael data cywir wrth gynnal diogelwch a phreifatrwydd llym. Ni yw'r partner perffaith ar gyfer busnesau sy'n ceisio trosoledd AI Generative.

Asedau, Rhaglenni a Buddsoddiadau

Rydym yn ymroddedig i botensial Generative AI i wella effeithlonrwydd, gwella canlyniadau, ac ychwanegu gwerth i'n cleientiaid. Nod ein buddsoddiad mewn eiddo deallusol, hyfforddiant staff, ac offer AI Generative yw cynyddu cynhyrchiant, moderneiddio cymwysiadau, a chyflymu datblygiad meddalwedd.

Arbenigedd Diwydiant helaeth

Rydym yn cydweithio â'r brandiau gofal iechyd a thechnoleg gorau, gan ddefnyddio ein gwybodaeth ddofn i ddatblygu cymwysiadau AI Generative, megis datgelu mewnwelediadau data, creu proffiliau prynwyr, profi modelau, a chyflwyno asiantau digidol ar gyfer staff a chwsmeriaid.

Arbenigedd Datblygu Technoleg

Mae technoleg yn greiddiol i ni, a chyda Generative AI, rydym yn mynd â'n peirianneg meddalwedd blaenllaw i uchelfannau newydd. Rydym yn partneru â diwydiannau amrywiol i fanteisio ar y dechnoleg flaengar hon, gan gyflymu creu meddalwedd, gwella gwasanaethau i ddefnyddwyr a gweithwyr, a symleiddio gweithrediadau.

Adeiladu Rhagoriaeth yn eich AI Generative gyda setiau data o ansawdd gan Shaip

Mae AI cynhyrchiol yn cyfeirio at is-set o ddeallusrwydd artiffisial sy'n canolbwyntio ar greu cynnwys newydd, yn aml yn debyg neu'n dynwared data penodol.

Mae Generative AI yn gweithredu trwy algorithmau fel Generative Adversarial Networks (GANs), lle mae dau rwydwaith niwral (generadur a gwahaniaethwr) yn cystadlu ac yn cydweithredu i gynhyrchu data synthetig sy'n debyg i'r gwreiddiol.

Mae enghreifftiau yn cynnwys creu celf, cerddoriaeth, a delweddau realistig, cynhyrchu testun tebyg i ddyn, dylunio gwrthrychau 3D, ac efelychu cynnwys llais neu fideo.

Gall modelau AI cynhyrchiol ddefnyddio gwahanol fathau o ddata, gan gynnwys delweddau, testun, sain, fideo, a data rhifiadol.

Mae data hyfforddi yn darparu'r sylfaen ar gyfer AI cynhyrchiol. Mae'r model yn dysgu'r patrymau, strwythurau, a naws o'r data hwn i gynhyrchu cynnwys newydd, tebyg.

Mae sicrhau cywirdeb yn golygu defnyddio data hyfforddi amrywiol ac o ansawdd uchel, mireinio saernïaeth model, dilysu parhaus yn erbyn data byd go iawn, a throsoli adborth arbenigol.

Dylanwadir ar yr ansawdd gan swm ac amrywiaeth y data hyfforddi, cymhlethdod y model, adnoddau cyfrifiadurol, a mireinio paramedrau model.