Atebion Data Hyfforddiant AI cynhyrchiol

Gwasanaethau AI cynhyrchiol: Meistroli Data i Ddatgloi Mewnwelediadau Heb eu Gweld

Harneisio pŵer AI cynhyrchiol i drawsnewid data cymhleth yn ddeallusrwydd gweithredadwy.

Ai cynhyrchiol

Cleientiaid dan Sylw

Grymuso timau i adeiladu cynhyrchion AI sy'n arwain y byd.

Amazon
google
microsoft
Cogknit

Darganfyddwch atebion cynhwysfawr wedi'u teilwra ar gyfer AI sy'n dod i'r amlwg

Mae’r cynnydd mewn technolegau AI cynhyrchiol yn ddi-baid, wedi’i atgyfnerthu gan ffynonellau data ffres, setiau data hyfforddi a phrofi wedi’u curadu’n ofalus, a model. mireinio trwy ddysgu atgyfnerthu o adborth dynol (RLHF) gweithdrefnau.

Atgyfnerthu Mae dysgu o Adborth Dynol (RLHF) mewn modelau AI cynhyrchiol yn trosoli mewnwelediadau dynol, gan gynnwys arbenigedd parth-benodol, ar gyfer optimeiddio ymddygiad a chynhyrchu allbwn cywir. Mae gwirio ffeithiau gan arbenigwyr parth yn sicrhau bod ymatebion y model nid yn unig yn berthnasol yn y cyd-destun ond hefyd yn ddibynadwy ac yn ddibynadwy. Mae llwyfannau fel Shaip yn pontio’r ecosystem hon trwy ddarparu labelu data o ansawdd uchel, arbenigwyr parth Credential, hyfforddiant parth-benodol, a gwasanaethau gwerthuso, gan alluogi integreiddio di-dor o ddeallusrwydd dynol i fireinio ailadroddol Modelau Iaith Mawr, gan feithrin perfformiad gwell a thrwy hynny. diogelwch mewn apps AI.

Achosion Defnydd AI cynhyrchiol

1. Parau Holi ac Ateb

Cwestiwn & Ateb

Gall ein harbenigwyr greu parau Cwestiwn-Ateb trwy ddarllen y ddogfen gyfan yn drylwyr i alluogi cwmnïau i ddatblygu Gene AI. Gall hyn fynd i'r afael ag ymholiadau trwy dynnu'r wybodaeth berthnasol o gorpws mawr. Mae ein harbenigwyr yn creu parau Holi ac Ateb o ansawdd uchel fel:

» Cynhyrchu Holi ac Ateb ar gyfer Cymorth Asiant Canolfan Gyswllt
» Creu lefel arwyneb (Tynnu data'n uniongyrchol o'r Testun cyfeirio)
» Creu cwestiynau lefel dwfn (Cydberthynwch â ffeithiau a mewnwelediadau na roddir yn y testun cyfeirio)
» Datblygu Holi ac Ateb yn seiliedig ar Ddata Tablau

Wrth greu setiau data Holi ac Ateb ar gyfer modelau AI cynhyrchiol, mae'n bwysig canolbwyntio ar barthau penodol a mathau o ddogfennau sy'n berthnasol i'r diwydiant a chynnwys y wybodaeth angenrheidiol i ateb cwestiynau cyffredin.

  • Llawlyfrau Cynnyrch / Dogfennaeth Cynnyrch
  • Dogfennaeth Dechnegol
  • Fforymau ac Adolygiadau ar-lein
  • Data Gwasanaeth Cwsmer
  • Dogfennau Rheoleiddio'r Diwydiant

2. Crynhoad Testun

Gall ein harbenigwyr grynhoi'r sgwrs gyfan neu ddeialog hir trwy fewnbynnu crynodebau cryno ac addysgiadol o symiau mawr o ddata testun.

Crynhoad Testun
Edefyn E-bost Cryno
Sgwrs Cryno
Cynhyrchu Delwedd

3. Cynhyrchu a Rendro Delwedd

Hyfforddwch fodelau gyda set ddata fawr o ddelweddau gyda nodweddion amrywiol, megis gwrthrychau, golygfeydd, a gweadau, i gynhyrchu delweddau realistig, hy, creu dyluniadau cynnyrch newydd, deunyddiau marchnata, neu fydoedd rhithwir. Rydym hefyd yn cynnig Creu Cynnwys 3D, gan arbenigo mewn dylunio cymhleth cymeriadau 3D gyda geometreg fanwl

Pennawd Delwedd

Trawsnewidiwch sut rydych chi'n dehongli delweddau gyda'n gwasanaeth Capsiynau Delwedd uwch wedi'i bweru gan AI. Rydyn ni'n anadlu bywyd i ddelweddau trwy gynhyrchu disgrifiadau manwl gywir a chyfoethog yn eu cyd-destun, gan agor ffyrdd newydd i'ch cynulleidfa ryngweithio ac ymgysylltu â'ch cynnwys gweledol yn fwy effeithiol.

Gwasanaeth Canfod Deepfake

Nodi a dadansoddi ffeiliau cyfryngau digidol wedi'u trin, gan gynnwys delweddau a fideos. Mae ein harbenigwyr yn sganio cynnwys cyfryngau yn fanwl i ganfod anghysondebau ac anghysondebau cynnil sy'n arwydd o drin dwfn. Mae ein tîm yn gwirio dilysrwydd y cynnwys, gan eich helpu i wahaniaethu rhwng cyfryngau gwirioneddol a chyfryngau a gynhyrchir yn artiffisial.

4. Cynhyrchu Testun

Hyfforddwch fodelau gyda set ddata fawr o destun gyda gwahanol arddulliau, megis erthyglau newyddion, ffuglen, a barddoniaeth, i gynhyrchu testun, fel erthyglau newyddion, postiadau blog, neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol, i arbed amser ac arian ar greu cynnwys.

Cynhyrchu Testun

Geiriad

Prif drac sain gêm arcêd. Mae'n gyflym ac yn galonogol, gyda riff gitâr drydan fachog. Mae'r gerddoriaeth yn ailadroddus ac yn hawdd i'w chofio, ond gyda synau annisgwyl, fel damweiniau symbal neu roliau drymiau.

Sain wedi'i gynhyrchu

 

5. Cynhyrchu Sain

Hyfforddwch fodelau gyda set ddata fawr o recordiadau sain gyda seiniau amrywiol, megis cerddoriaeth, lleferydd, a synau amgylcheddol, i gynhyrchu sain, fel cerddoriaeth, podlediadau, neu lyfrau sain.

Cydnabyddiaeth Araith

Cydnabyddiaeth Araith

Hyfforddwch fodelau sy'n deall iaith lafar, hy, cymwysiadau, fel cynorthwywyr sy'n cael eu hysgogi gan lais, meddalwedd arddweud, a chyfieithu amser real yn seiliedig ar set ddata fawr o recordiadau sain o leferydd gyda thrawsgrifiadau cyfatebol.

Hyfforddiant Gwasanaethau Testun-i-Leferydd

Rydym yn cynnig set ddata fawr o recordiadau sain o leferydd dynol i hyfforddi modelau AI i greu lleisiau naturiol, deniadol ar gyfer eich cymwysiadau, gan gynnig profiad clywedol unigryw a throchi i'ch defnyddwyr.

6. Cyfieithu Peirianyddol

Hyfforddi modelau gyda set ddata amlieithog fawr gyda thrawsgrifiad cyfatebol i gyfieithu testun o un iaith i'r llall, gan chwalu rhwystrau iaith a gwneud gwybodaeth yn fwy hygyrch.

7. Argymhellion Cynnyrch

Hyfforddwch fodelau gyda set ddata fawr o hanes prynu cwsmeriaid gyda labeli yn nodi pa gynhyrchion y mae cwsmeriaid yn fwyaf tebygol o'u prynu i gynnig argymhellion cywir i gwsmeriaid i gynyddu gwerthiant a gwella boddhad cwsmeriaid.

Argymhellion Cynnyrch

8. Gwerthusiad Setiau Data LLM gyda Graddio Dynol a Dilysiad Sicrhau Ansawdd

Ym myd dysgu peirianyddol, mae sicrhau bod model yn deall ac yn cynhyrchu testun tebyg i ddyn yn seiliedig ar awgrymiadau a roddir yn hollbwysig. Mae'r broses hon yn cynnwys gwerthuso setiau data trwyadl trwy ddilysu sgôr ddynol a sicrwydd ansawdd (SA). Mae gwerthuswyr yn asesu'n feirniadol y parau ymateb prydlon mewn set ddata ac yn graddio perthnasedd ac ansawdd yr ymatebion a gynhyrchir gan Fodel Dysgu Ieithoedd (LLM).

9. Cymharu Setiau Data LLM â Graddio Dynol a Dilysu Sicrhau Ansawdd

Mae cymharu setiau data yn cynnwys dadansoddiad manwl o wahanol opsiynau ymateb ar gyfer un ysgogiad. Yr amcan yw graddio'r ymatebion hyn o'r gorau i'r gwaethaf yn seiliedig ar eu perthnasedd, eu cywirdeb, a'u haliniad â chyd-destun yr ysgogiad.

Hyfforddiant Chatbot

10. Hyfforddiant Chatbot

Harneisio pŵer gen AI i gymryd rhan mewn rhyngweithio ystyrlon â defnyddwyr, ateb ymholiadau, a darparu atebion yn seiliedig ar gyd-destun. Trwy ddefnyddio technegau fel Cwestiwn ac Ateb a Chrynodeb Testun, gall chatbots ddeall bwriad defnyddwyr, tynnu gwybodaeth berthnasol o gronfeydd data helaeth, a darparu ymateb cryno. 

Mae AI cynhyrchiol yn grymuso chatbots mewn amrywiol barthau, gan gynnwys cymorth cwsmeriaid, ymholiadau cynnyrch, datrys problemau, a hyd yn oed sgyrsiau achlysurol. Gall y botiau hyn sifftio trwy lawlyfrau cynnyrch, dogfennaeth dechnegol, fforymau ar-lein, a mwy i ddarparu'r ymateb mwyaf cywir i ymholiad defnyddiwr.

Nodweddion Craidd

sgwrsbot

Data AI Cynhwysfawr

Mae ein casgliad helaeth yn rhychwantu categorïau amrywiol, gan gynnig dewis helaeth ar gyfer eich hyfforddiant model unigryw.

Sicrwydd Ansawdd

Rydym yn dilyn gweithdrefnau sicrhau ansawdd llym i sicrhau cywirdeb, dilysrwydd a pherthnasedd data.

Achosion Defnydd Amrywiol

O gynhyrchu testun a delwedd i synthesis cerddoriaeth, mae ein setiau data yn darparu ar gyfer amrywiol gymwysiadau AI cynhyrchiol.

Atebion Data Personol

Mae ein datrysiadau data pwrpasol yn darparu ar gyfer eich anghenion unigryw trwy adeiladu set ddata wedi'i theilwra i gwrdd â'ch gofynion penodol.

Diogelwch a Chydymffurfiaeth

Rydym yn cadw at y safonau diogelwch data a phreifatrwydd. Rydym yn cydymffurfio â rheoliadau GDPR a HIPPA, gan sicrhau preifatrwydd defnyddwyr.

Manteision

Gwella cywirdeb modelau AI cynhyrchiol

Arbed amser ac arian wrth gasglu data

Cyflymwch eich amser
i farchnata

Ennill cystadleuol
ymyl

Adeiladu Rhagoriaeth yn eich AI Generative gyda setiau data o ansawdd gan Shaip

Mae AI cynhyrchiol yn cyfeirio at is-set o ddeallusrwydd artiffisial sy'n canolbwyntio ar greu cynnwys newydd, yn aml yn debyg neu'n dynwared data penodol.

Mae Generative AI yn gweithredu trwy algorithmau fel Generative Adversarial Networks (GANs), lle mae dau rwydwaith niwral (generadur a gwahaniaethwr) yn cystadlu ac yn cydweithredu i gynhyrchu data synthetig sy'n debyg i'r gwreiddiol.

Mae enghreifftiau yn cynnwys creu celf, cerddoriaeth, a delweddau realistig, cynhyrchu testun tebyg i ddyn, dylunio gwrthrychau 3D, ac efelychu cynnwys llais neu fideo.

Gall modelau AI cynhyrchiol ddefnyddio gwahanol fathau o ddata, gan gynnwys delweddau, testun, sain, fideo, a data rhifiadol.

Mae data hyfforddi yn darparu'r sylfaen ar gyfer AI cynhyrchiol. Mae'r model yn dysgu'r patrymau, strwythurau, a naws o'r data hwn i gynhyrchu cynnwys newydd, tebyg.

Mae sicrhau cywirdeb yn golygu defnyddio data hyfforddi amrywiol ac o ansawdd uchel, mireinio saernïaeth model, dilysu parhaus yn erbyn data byd go iawn, a throsoli adborth arbenigol.

Dylanwadir ar yr ansawdd gan swm ac amrywiaeth y data hyfforddi, cymhlethdod y model, adnoddau cyfrifiadurol, a mireinio paramedrau model.