Hysbysiad preifatrwydd gwefan

Dyddiad dod i rym: 09th Hydref 2020

Mae fersiwn (au) blaenorol y Datganiad hwn ar gael yma.

Mae Shaip yn cymryd preifatrwydd ei gwsmeriaid o ddifrif. Mae'r Polisi Preifatrwydd (Polisi) hwn yn esbonio sut mae Shaip yn casglu, defnyddio a rhannu gwybodaeth i gwsmeriaid ar y wefan https://www.Shaip.com (“Gwefan”) a chymhwysiad symudol Shaip (“App” ac ynghyd â'r Wefan, “Gwefan / Ap ”). Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch y Polisi hwn, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

Adolygwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus. Trwy ddefnyddio'r Wefan hon, rydych chi'n derbyn telerau'r Polisi Preifatrwydd hwn. Yn ogystal, trwy ddefnyddio'r Wefan hon rydych yn cydsynio i gasglu, defnyddio, datgelu a chadw'ch gwybodaeth fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Mae Dyddiad Effeithiol y Polisi Preifatrwydd hwn wedi'i nodi ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn. Mae eich defnydd parhaus o'r Wefan ar ôl y Dyddiad Effeithiol yn golygu eich bod yn derbyn y Polisi Preifatrwydd diwygiedig. Cyhoeddir unrhyw Bolisi Preifatrwydd diwygiedig ar y dudalen hon ac mae'n disodli'r holl fersiynau blaenorol. Gwiriwch yn ôl o bryd i'w gilydd, ac yn enwedig cyn i chi ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy.

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i wybodaeth a gasglwn:

Yn ystod ac ar ôl eich cofrestriad a / neu yn ystod y gwaith o gyflawni'r swyddi yn ein platfform; Mewn e-bost, testun a negeseuon electronig eraill rhyngoch chi a'r Wefan / Ap hwn; Trwy gymwysiadau symudol a bwrdd gwaith rydych chi'n eu lawrlwytho o'r Wefan / Ap hwn, sy'n darparu rhyngweithio pwrpasol nad yw'n seiliedig ar borwr rhyngoch chi a'r Wefan / Ap hwn; Pan fyddwch chi'n rhyngweithio â'n hysbysebu a'n cymwysiadau ar wefannau a gwasanaethau trydydd parti os yw'r cymwysiadau neu'r hysbysebu hynny'n cynnwys dolenni i'r polisi hwn. Am fanylion ynglŷn â'r technolegau a ddefnyddiwn, y wybodaeth bersonol a gasglwn, yn ogystal â sut i reoli neu rwystro olrhain neu i ddileu cwcis, cyfeiriwch at polisi cwci.

Diogelwch a Storio Data:

Rydym wedi gweithredu mesurau sydd wedi'u cynllunio i sicrhau eich gwybodaeth bersonol rhag colli damweiniol ac o fynediad, defnydd, newid a datgeliad diawdurdod.

Mae diogelwch eich diogelwch hefyd yn dibynnu arnoch chi. Lle rydyn ni wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych chi wedi dewis) cyfrinair ar gyfer mynediad i rannau penodol o'n Gwefan / Ap, rydych chi'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Peidiwch â rhannu eich cyfrinair ag unrhyw un, a pheidiwch ag ailddefnyddio'r cyfrinair o'r Wefan / Ap hwn ar unrhyw blatfform neu wasanaeth arall.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth trwy'r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er ein bod yn gwneud ein gorau i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu diogelwch eich gwybodaeth bersonol a drosglwyddir i'n Gwefan / Ap. Mae unrhyw drosglwyddo gwybodaeth bersonol ar eich risg eich hun. Nid ydym yn gyfrifol am osgoi unrhyw osodiadau preifatrwydd na mesurau diogelwch sydd wedi'u cynnwys ar y Wefan / Ap.

Mae Shaip yn defnyddio gwerthwyr trydydd parti a phartneriaid cynnal ar gyfer caledwedd, meddalwedd, rhwydweithio, storio, a thechnolegau cysylltiedig i redeg ein platfform. Mae gwerthwyr a phartneriaid cwmnïau yn cydymffurfio â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fesul telerau gwasanaeth neu gontract. Trwy ddefnyddio ein platfform, rydych chi'n awdurdodi Shaip i drosglwyddo, storio a defnyddio'ch gwybodaeth yn yr Unol Daleithiau ac unrhyw wlad arall lle rydyn ni'n gweithredu.

Nid yw'n berthnasol i wybodaeth a gasglwyd gan:

All-lein neu drwy unrhyw fodd arall, gan gynnwys ar unrhyw Wefan / Ap arall a weithredir gan y Cwmni neu unrhyw drydydd parti (gan gynnwys ein cysylltiedigion a'n his-gwmnïau); neu unrhyw drydydd parti (gan gynnwys ein cysylltiedigion a'n his-gwmnïau), gan gynnwys trwy unrhyw gais neu gynnwys (gan gynnwys hysbysebu) a allai gysylltu â'r Wefan / Ap neu fod yn hygyrch iddynt.

Darllenwch y polisi hwn yn ofalus i ddeall ein polisïau a'n harferion o ran eich gwybodaeth a sut y byddwn yn ei drin. Os nad ydych yn cytuno â'n polisïau a'n harferion, eich dewis chi yw peidio â defnyddio ein Gwefan / Ap. Trwy gyrchu neu ddefnyddio'r Wefan / Ap hwn, rydych chi'n cytuno i'r polisi preifatrwydd hwn. Gall y polisi hwn newid o bryd i'w gilydd. Bernir bod eich defnydd parhaus o'r Wefan / Ap hwn ar ôl i ni wneud newidiadau yn derbyn y newidiadau hynny, felly gwiriwch y polisi o bryd i'w gilydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Plant dan 18 oed

Nid yw ein Gwefan / Ap wedi'i fwriadu ar gyfer plant o dan 18 oed, fel y nodwyd yn ein Telerau ac Amodau. Ni chaiff neb o dan 18 oed ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol i'r Wefan / Ap. Nid ydym yn fwriadol yn casglu gwybodaeth bersonol gan blant o dan 18 oed. Os ydych chi o dan 18 oed, peidiwch â defnyddio na darparu unrhyw wybodaeth ar y Wefan / Ap hon nac ar neu trwy unrhyw un o'i nodweddion / cofrestr ar y Wefan / Ap, gwnewch unrhyw bryniannau drwodd y Wefan / Ap, defnyddiwch unrhyw un o nodweddion sylwadau rhyngweithiol neu gyhoeddus y Wefan / Ap hwn neu rhowch unrhyw wybodaeth amdanoch chi'ch hun i ni, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost neu unrhyw enw sgrin neu enw defnyddiwr y gallwch chi defnyddio. Os ydym yn dysgu ein bod wedi casglu neu dderbyn gwybodaeth bersonol gan blentyn o dan 18 oed heb ddilysu caniatâd rhiant, byddwn yn dileu'r wybodaeth honno. Os ydych chi'n credu y gallai fod gennym unrhyw wybodaeth gan neu am blentyn o dan 18 oed, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi a sut rydyn ni'n ei chasglu:

Rydym yn casglu sawl math o wybodaeth gan ac am ddefnyddwyr ein Gwefan / Ap, gan gynnwys gwybodaeth:

y gellir eich adnabod yn bersonol drwyddi, fel Enw Cyntaf, Enw Olaf, ID E-bost, Teitl Swydd, Rôl, Ffôn, Rhif Symudol, Enw'r Cwmni, Gwlad, DOB, Rhyw, ID LinkedIn, Cyfeiriad neu UNRHYW WYBODAETH ERAILL Y Wefan / App CASGLIADAU SY'N DIFFINIO FEL DATA PERSONOL NEU WYBODAETH A NODIR YN BERSONOL O DAN GYFRAITH GYMWYS / unrhyw ddynodwr arall y gellir cysylltu â chi ar-lein neu oddi ar-lein (“gwybodaeth bersonol”); mae hynny'n ymwneud â chi ond yn unigol nid yw'n eich adnabod chi, fel eich llais neu fideos wedi'u recordio; lle gallwch chi recordio'ch hun at ddibenion prosesu delweddau; am eich cysylltiad rhyngrwyd, yr offer rydych chi'n ei ddefnyddio i gael mynediad i'n Gwefan / Ap a'n manylion defnydd.

Rydym yn casglu'r wybodaeth hon:

Yn uniongyrchol gennych chi pan fyddwch chi'n ei ddarparu i ni; Yn awtomatig wrth i chi ddefnyddio cynhyrchion y Cwmni. Gall gwybodaeth a gesglir yn awtomatig gynnwys manylion defnydd, cyfeiriadau IP a gwybodaeth a gesglir trwy gwcis a thechnolegau olrhain eraill.

Gwybodaeth gyfrinachol

Nid yw Shaip eisiau derbyn gwybodaeth gyfrinachol neu berchnogol gennych chi trwy ein Gwefan / Cais Symudol. Sylwch na fydd unrhyw wybodaeth neu ddeunydd a anfonir at Shaip yn cael ei ystyried yn gyfrinachol. Trwy anfon Shaip unrhyw wybodaeth neu ddeunydd, rydych chi'n rhoi trwydded anghyfyngedig, na ellir ei newid i Shaip i gopïo, atgynhyrchu, cyhoeddi, uwchlwytho, postio, trosglwyddo, dosbarthu, arddangos yn gyhoeddus, perfformio, addasu, creu gweithiau deilliadol o'r deunyddiau hynny, a'u defnyddio'n rhydd fel arall. neu wybodaeth. Rydych hefyd yn cytuno bod Shaip yn rhydd i ddefnyddio unrhyw syniadau, cysyniadau, gwybodaeth, neu dechnegau rydych chi'n eu hanfon atom at unrhyw bwrpas. Fodd bynnag, ni fyddwn yn rhyddhau'ch enw nac yn rhoi cyhoeddusrwydd i'r ffaith eich bod wedi cyflwyno deunyddiau neu wybodaeth arall i ni oni bai: (a) ein bod yn cael eich caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw i ddefnyddio'ch enw; neu (b) ein bod yn eich hysbysu yn gyntaf y bydd y deunyddiau neu'r wybodaeth arall a gyflwynwch i ran benodol o'r wefan hon yn cael eu cyhoeddi neu eu defnyddio fel arall gyda'ch enw arno; neu (c) mae'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith. Ymdrinnir â gwybodaeth bersonol-adnabyddadwy a gyflwynwch i Shaip at ddibenion derbyn cynhyrchion neu wasanaethau yn unol â pholisïau ein cwmni.

[Sylwer: Byddwch yn ymwybodol y gall gwybodaeth bersonol, dan rai amgylchiadau, fod yn destun datgeliad i asiantaethau'r llywodraeth yn unol ag achos barnwrol, gorchymyn llys, neu broses gyfreithiol.]

Cyfnod Cadw

Ni fyddwn yn cadw gwybodaeth bersonol yn hwy nag sy'n angenrheidiol i gyflawni'r dibenion y caiff ei phrosesu ar eu cyfer, gan gynnwys diogelwch ein prosesu gan gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol (ee telerau archwilio, cyfrifyddu a chadw statudol), delio ag anghydfodau, ac ar gyfer y sefydliad, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol yn y gwledydd lle rydym yn gwneud busnes, ond gall yr amgylchiadau amrywio yn dibynnu ar y cyd-destun a'r gwasanaethau.

Cwcis

Rydym ni, ynghyd â'r darparwyr gwasanaeth sy'n ein helpu i ddarparu'r Wefan, yn defnyddio “cwcis”, sef ffeiliau cyfrifiadur bach sy'n cael eu hanfon i'ch porwr gwe neu'ch dyfais sy'n cynnwys gwybodaeth am eich cyfrifiadur, fel ID defnyddiwr, gosodiadau defnyddwyr. , pori hanes a gweithgareddau a gynhaliwyd wrth ddefnyddio'r Wefan. Mae cwci fel arfer yn cynnwys enw'r parth (lleoliad rhyngrwyd) y tarddodd y cwci ohono, “oes” y cwci (hy pan ddaw i ben) a rhif unigryw a ddynodir ar hap neu ddynodwr tebyg.

Gall y Wefan ddefnyddio offer casglu data i gasglu gwybodaeth o'r ddyfais a ddefnyddir i gael mynediad i'r Wefan, megis math o system weithredu, math o borwr, parth a gosodiadau system eraill, yn ogystal â'r system weithredu a ddefnyddir a'r wlad a'r parth amser y mae'r mae cyfrifiadur neu ddyfais wedi ei leoli.

Mae porwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y mwyafrif o gwcis trwy osodiadau'r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i reoli a dileu cwcis, ewch i www.allaboutcookies.org.

Trwy ddefnyddio'r Wefan hon rydych yn cydsynio i osod y Cwcis hyn ar eich dyfais. Gellir clirio cwcis â llaw o fewn gosodiadau eich porwr. I weld cyfarwyddiadau eich porwr penodol ar sut i glirio Cwcis, dilynwch y ddolen briodol isod:

Cromiwm: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

Ymyl: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

Er nad yw'n ofynnol i ddefnyddwyr dderbyn cwcis, gallai eu blocio neu eu gwrthod atal mynediad i rai nodweddion sydd ar gael trwy'r Gwasanaethau. Mae'r wefan hon yn anwybyddu gosodiadau porwr “Peidiwch â Thracio”.

Eich Hawliau

Mae'n bwysig i ni eich bod yn gallu cyrchu ac adolygu'r Wybodaeth Bersonol sydd gennym amdanoch chi a gwneud cywiriadau iddi neu ei dileu, yn ôl yr angen.

Mae gan Bynciau Data'r UE yr hawliau canlynol: (1) mae gennych hawl i ofyn am gopi o'r data sydd gennym yn ymwneud â chi; (2) mae gennych hawl i gywiro data sydd gennym yn ymwneud â chi sy'n anghywir neu'n anghyflawn; (3) gallwch ofyn i'r data gael ei ddileu o'n cofnodion, a bydd Shaip yn cydymffurfio â'r cais hwnnw pan fydd yn ofynnol yn gyfreithiol i wneud hynny; (4) pan fo rhai amodau yn gymwys i fod â hawl i gyfyngu ar y prosesu; (5) mae gennych hawl i drosglwyddo'r data sydd gennym yn ymwneud â chi i sefydliad arall; (6) mae gennych hawl i wrthwynebu rhai mathau o brosesu; (7) mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu awtomataidd; (8) a lle bo hynny'n berthnasol mae gennych hawl i ffeilio cwyn i'r awdurdod goruchwylio cymwys.

Mae gan ddefnyddwyr California yr hawl i ofyn am (1) y categorïau o wybodaeth bersonol y mae Shaip wedi'u casglu am y defnyddiwr hwnnw; (2) y categorïau o ffynonellau y cesglir y wybodaeth bersonol ohonynt; (3) y pwrpas busnes neu fasnachol ar gyfer casglu neu werthu gwybodaeth bersonol; (4) y categorïau o drydydd partïon y mae Shaip yn rhannu gwybodaeth bersonol â nhw; a (5) y darnau penodol o wybodaeth bersonol y mae Shaip wedi'u casglu am y defnyddiwr hwnnw.

Nid yw Shaip yn gwahaniaethu mewn unrhyw ffordd yn erbyn unigolyn sy'n arfer ei hawliau o dan unrhyw statud neu reoliad preifatrwydd data perthnasol, gan gynnwys Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich Gwybodaeth Bersonol, gan gynnwys gwneud cais yn unol â Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California, cysylltwch â ni yn:

gwybodaeth@Shaip.com

(866) 426-9412