Preifatrwydd Data Oddi ar y Silff

Effaith Preifatrwydd a Diogelwch Data ar Ddata Hyfforddiant Oddi Ar y Silff

Mae adeiladu setiau data personol newydd o'r dechrau yn heriol ac yn ddiflas. Diolch i ddata oddi ar y silff, mae'n cynnig ateb cyflym ac effeithiol i ddatblygwyr ymgorffori'r data yn eu cynhyrchion AI a'u gwneud yn ymarferol. Mae data oddi ar y silff yn ddata a adeiladwyd ymlaen llaw sy'n cael ei gasglu, ei lanhau, ei labelu, a'i gadw'n barod i'w ddefnyddio.

Fodd bynnag, mae chwilio am y data cywir oddi ar y silff yn her ynddo'i hun. Heblaw am ansawdd y data, mae preifatrwydd a diogelwch data yn ddwy agwedd hanfodol y mae angen eu cadw mewn cof wrth drosoli setiau data oddi ar y silff. Os nad oes digon o ddiogelwch yn y set ddata a ddefnyddiwch i'ch cod, gallai arwain at ganlyniadau busnes difrifol.

Felly, gadewch inni ddatgelu risgiau defnyddio data parod a sut i atal eich hun rhag y risgiau hynny. Gadewch i ni ddechrau!

Y Risgiau o Ddefnyddio Data Hyfforddiant Oddi Ar y Silff

Oddi ar y Silff mae preifatrwydd data yn agwedd bwysig ar ddiogelwch setiau data i'w hystyried. Mae sawl risg yn gysylltiedig â diogelwch data wrth ddefnyddio data oddi ar y silff ar gyfer eich modelau neu raglenni AI. Rhai o’r risgiau yw:

 • Mynediad Data Heb Ganiatâd

  Risg bosibl arall o ddefnyddio diogelwch data oddi ar y silff yw mynediad heb awdurdod. Gan eich bod yn ddata sydd wedi'i allanoli, ni allwch fod yn sicr ynghylch hygyrchedd y set ddata. Efallai bod datblygwr wedi gadael pen rhydd o ble gallant gael mynediad yn ddiweddarach i'ch rhaglen AI a dwyn gwybodaeth werthfawr.

 • Camddefnyddio Data

  Risg bosibl sy'n gysylltiedig â data oddi ar y silff yw'r defnydd anghywir o'r data yn eich rhaglen AI. Gan fod llawer o APIs yn trosoledd data oddi ar y silff, mae'r egwyddorion cryptograffig ar gyfer y data yn aros yr un fath os na chânt eu haddasu. Mae hyn yn caniatáu i hacwyr gamddefnyddio'r data a chael mynediad i'ch rhaglenni.

 • Materion Ansawdd Data

  Gall ansawdd eich data oddi ar y silff fod yn risg fawr i'ch rhaglenni AI. Yn aml, nid yw'r data'n dod o ddemograffeg amrywiol, gall fod ganddo ddyblygiadau, labelu diffygiol, diffyg caniatâd defnyddwyr, ac ati.

Camau i Sicrhau Preifatrwydd a Diogelwch Data Wrth Ddefnyddio Data Oddi Ar y Silff

Arferion gorau data oddi ar y silff

Er gwaethaf rhai risgiau o ddefnyddio data parod, gall llawer o ffyrdd liniaru'r ffactor risg. Dyma rai ffyrdd o ystyried gwell diogelwch data oddi ar y silff:

 • Dewiswch Ddarparwr ag Enw Da

  Y ffordd orau o gael data oddi ar y silff diogel a sicr yw trwy ei brynu o a darparwr data dibynadwy a dibynadwy. Bydd darparwr data dilys bob amser yn rhoi cytundeb a sicrwydd i chi fod data yn gadarn, yn gywir ac o ansawdd uchel.

 • Adolygu Polisïau Preifatrwydd a Diogelwch Data

  Mae adolygu polisïau preifatrwydd a diogelwch data'r gwerthwr cyn prynu'r setiau data yn bwysig iawn. Rhaid i chi sicrhau y bydd y data a brynwch yn perthyn yn gyfan gwbl i chi. Os bydd unrhyw berson arall yn cael mynediad iddo, bydd yn cael ei ystyried yn doriad hygyrchedd, a bydd camau priodol yn cael eu cymryd.

 • Amgryptio Data Sensitif

  Er gwaethaf sawl cymal diogelwch yn eich cytundeb, ni allwch byth wybod eich materion preifatrwydd data oddi ar y silff. Felly, mae'n arfer da amgryptio data sensitif eich prosiect fel ei fod yn aros yn ddiogel yn ystod unrhyw ymosodiad seiber.

 • Monitro Mynediad Data yn Rheolaidd

  Arfer diogelwch arall y mae'n rhaid i chi ei ddilyn i ddiogelu eich data yw monitro'r rhestr mynediad data yn rheolaidd. Dylech wirio pwy sydd wedi cyrchu'r data yn ddiweddar a hidlo unrhyw weithgarwch amheus yn y system.

 • Hyfforddi Gweithwyr ar Arferion Gorau Preifatrwydd Data a Diogelwch

  Mae hyfforddi eich gweithwyr ar ddulliau a mesurau diogelu data yn hanfodol i gadw data eich sefydliad yn ddiogel. Rhaid i'ch holl weithwyr weithio'n ddiwyd a sicrhau eu bod yn dilyn yr arferion data cywir, a all leihau'r risg o ddwyn data yn sylweddol.

Archwiliwch ein casgliad o Gatalog Data Meddygol, Lleferydd a Gweledigaeth Cyfrifiadurol oddi ar y silff.

Manteision Defnyddio Data Oddi Ar y Silff yn Ddiogel

Manteision data oddi ar y silff

Unwaith y byddwch yn defnyddio'r dulliau cywir i gael a defnyddio'ch data parod, gallwch gael canlyniadau llawer gwell o'ch prosiectau. Dyma ychydig o fanteision a restrir isod:

 • Gwell Ansawdd Data

  Gall defnyddio'r set ddata oddi ar y silff cywir ar gyfer eich prosiect wella ansawdd data eich prosiectau. Wrth i ansawdd y data wella, gall eich prosiectau sicrhau'r canlyniadau gorau posibl a chanlyniadau cyffredinol gwell.

 • Cynnydd mewn Argaeledd Data

  Y fantais fwyaf o ddefnyddio setiau data oddi ar y silff yw cwmpas mwy o argaeledd data. Gallwch ddod o hyd i lawer o setiau data yn ôl yr angen a chynyddu ymarferoldeb a chwmpas y prosiect.

 • Gwell Preifatrwydd a Diogelwch Data

  Os dewch chi o hyd i werthwr honedig ar gyfer eich anghenion data, efallai y byddwch chi'n cael preifatrwydd a diogelwch data mwy manwl. Nid yw pob darparwr data yn dwyll. Mae rhai yn datblygu eu data gyda diwydrwydd eithafol ac yn sicrhau ei ddiogelwch gorau posibl ar gyfer canlyniadau dibynadwy.

 • Llai o Gostau

  Un o fanteision mwyaf arwyddocaol defnyddio data oddi ar y silff yw ei effeithlonrwydd cost. Yn wahanol i brosesau casglu data a glanhau rheolaidd, mae prynu data oddi ar y silff yn weddol rad ac yn gyflym. Yn syml, gallwch brynu'r data am bris rhesymol a sicrhau gweithrediad eich prosiectau am bris llawer is.

[ Darllener hefyd: Manteision Defnyddio Setiau Data Hyfforddiant Oddi ar y Silff ]

Casgliad

Mae preifatrwydd a diogelwch data yn agweddau sy'n peri pryder i ddata. Fodd bynnag, gall trin diogelwch data oddi ar y silff effeithio ar eich prosiectau AI. Felly yn lle poeni am eich diogelwch data, mae dod o hyd i ddarparwr data dibynadwy yn well; Shaip yw un o ddarparwyr data mwyaf dibynadwy'r diwydiant y gallwch chi ddibynnu arno. Gallwch gysylltu Shaip oherwydd mae angen i'ch set ddata wybod mwy.

Cyfran Gymdeithasol