Cudd-wybodaeth Artiffisial

Sut y Gall Shaip gefnogi'ch Prosiectau Deallusrwydd Artiffisial

Mae data yn bŵer. Mae'n amhrisiadwy, ond mae'n anodd cael gwerth o symiau enfawr o ddata. Mae eich tîm yn treulio 41% o'r amser a'r ymdrech mewn prosiect AI ar gasglu a glanhau data, 20% ar ddatblygu model, a phrin 9% ar redeg. Mae'n dangos bod yr hen ddywediad 'data yw'r olew newydd' yn dal dŵr!

Er mwyn i ddata roi tanwydd i'ch injan AI, mae angen i chi gael eich dwylo ar ddata o ansawdd uchel, dibynadwy ac ymarferol a all esgor ar ganlyniadau.

Diolch i arbenigedd Shaip mewn creu, perffeithio ac addasu setiau data, ac wrth ddarparu tanwydd data pwerus a thrawsnewidiol, gall eich tîm ganolbwyntio'n llwyr ar yrru'r injan AI.

Mynd i'r afael â Heriau Deallusrwydd Artiffisial

Mynd i'r afael â heriau deallusrwydd artiffisial Mae'r holl ddata yn werthfawr, ond mae rhai yn fwy gwerthfawr na'r gweddill. Er bod data'n cael ei gynhyrchu ar swm syfrdanol o 1.145 triliwn MB bob dydd, ni all pob llinyn o wybodaeth ychwanegu gwerth at eich prosiectau AI.

Mae cwmnïau'n ei chael hi'n heriol dod o hyd i ddata sy'n benodol i'w hanghenion - maen nhw'n talu ffortiwn wrth gasglu, creu, neu guradu data sy'n ddelfrydol ar gyfer gofynion eu prosiect. At hynny, mae pris serth setiau data yn cael ei ychwanegu at y pris a delir i anodyddion sy'n eu gwneud yn ddefnyddiadwy ac ymarferol.

Er mwyn i'ch peirianwyr adeiladu cymwysiadau AI dibynadwy, mae angen data wedi'u glanhau a'u labelu'n ofalus arnynt.

Heb set ddata wedi'i gyfoethogi â gwerth, gall eich prosiect fentro cyflawni rhagfynegiadau anghywir a chanlyniadau anghywir; yn waeth, efallai na fydd eich prosiect hyd yn oed yn cychwyn.

Sut i sicrhau bod eich prosiectau AI nid yn unig yn cychwyn ond hefyd yn sicrhau llwyddiant?

Sefydlwyd Shaip i helpu timau AI i fynd i'r afael â phob un o'r heriau hyn a'u goresgyn, gydag atebion yn amrywio o setiau data wedi'u curadu i gaffael a galluoedd anodi pwerus sy'n darparu data gyda chyflymder, graddfa, a'r ansawdd gorau mewn golwg. Gan fod llawer o brosiectau AI yn anelu at amharu ar ddiwydiannau a reoleiddir yn iawn fel cyllid a gofal iechyd, gallwn hefyd ddad-adnabod gwybodaeth iechyd a ddiogelir (PHI) neu wybodaeth bersonol adnabyddadwy (PII) ar raddfa i sicrhau bod yr holl ddata yn ddienw yn iawn cyn iddo gyrraedd eich canolfannau data. .

Gadewch i ni drafod eich gofyniad Data Hyfforddi AI heddiw.

Archwilio Arbenigedd Shaip

Mae ein harbenigwyr parth yn canolbwyntio ar ddarparu data perffaith i chi sy'n adeiladu atebion AI wedi'u teilwra ar gyfer twf menter. Gyda hyfedredd cryf mewn cyflwyno setiau data o ansawdd uchel i wahanol brosiectau a fertigol busnes ar draws diwydiannau, mae Shaip yn gyrru ac yn graddio'ch prosiectau AI tuag at lwyddiant busnes.

Ni yw un o’r ychydig ddarparwyr sy’n cynnig gwasanaethau casglu data ac anodi data rhagorol. Mae ein tîm arbenigwyr pwnc a pheirianwyr data yn helpu i ddiffinio, strategaethu, categoreiddio, optimeiddio, labelu ac addasu setiau data sy'n angenrheidiol i adeiladu datrysiadau AI ystwyth, effeithiol a deinamig. Maent hefyd wedi'u tiwnio'n llym i nodi gwallau datblygu a defnyddio a gwelliannau iteraidd y cynllun sy'n hyrwyddo'ch nodau AI. Archwilio arbenigedd shaip

Ar ben hynny, mae ein agnosticiaeth dechnoleg, galluoedd traws-dechnoleg, a gweithlu a reolir gan Six Sigma Black Belt yn trwytho ansawdd yn ein holl ganlyniadau data. Mae ein setiau data yn rhagori ar bob meincnod ansawdd tra'n aros o fewn eich gorfodaeth cyllidebol.

Mae yna nifer o opsiynau, megis torfoli a setiau data cyrchu agored, a gallai eu dewis ymddangos fel strategaeth arbed arian. Mewn gwirionedd, gallai'r setiau data hyn ag ansawdd anrhagweladwy o ffynonellau nad ydynt yn ddilys fynd â'ch prosiect i drafferthion yn gyflym. Yn ogystal â cholli amser, arian ac adnoddau, efallai y bydd prosiectau AI hefyd yn cael eu rhoi o'r neilltu. Ar y llaw arall, mae Shaip yn cwrdd â'ch protocolau ansawdd data cynhwysfawr i ddarparu atebion AI wedi'u teilwra.

Mae'r holl fanteision hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i sicrhau enillion sylweddol ac amlochrog ar eich buddsoddiad. Nod Shaip yw arbed arian ichi yn y broses cyrchu ac anodi data, ond gallwn hefyd gynyddu eich wyneb i waered trwy eich helpu i adeiladu'r prosiect AI mwyaf cywir a galluog posibl. Pan fydd angen graddfa arnoch chi, byddwn ni'n barod. Trwy gydol ein partneriaeth, bydd gennych olwg 360 gradd o'r broses gyfan.

Cudd-wybodaeth artiffisial gan fod technoleg wedi cyrraedd, ond mae cwmnïau o bob maint yn dysgu bod syniad AI cyffrous ymhell o fod yn weithrediad llwyddiannus. Wrth i'r arloesedd hwn ehangu ac amharu ar nifer cynyddol o ddiwydiannau, yr amser yn awr yw troi eich prosiect AI eich hun yn llwyddiant arloesol. I gael mwy o wybodaeth ar sut y gall Shaip helpu i gefnogi'ch anghenion trwy gydol y siwrnai gymhleth hon, cysylltwch â ni heddiw.

Cyfran Gymdeithasol

Efallai yr hoffech