Lles y dorf: Effaith Gymdeithasol

SHAIPIO dyfodol ein Torf trwy Gydraddoldeb, Moeseg a Grymuso

Lles y Dyrfa

Gwell Cyfleoedd Gweithlu. Y Gymuned Fyd-eang well.

“Rydym yn datblygu ac yn defnyddio systemau AI i wneud ein bywydau yn haws. Ond rydym yn aml yn anwybyddu bywydau a bywoliaeth y rhai sy'n gweithio'n ddiflino ar ddatblygiad AI. Mae data hyfforddi a labelu yn rhan fawr o ddatblygiad AI ac mae Shaip yn sefyll am a gyda'n contractwyr, gwerthwyr, a chyfranwyr, sydd wedi ymrwymo'n barhaus i'w grymuso a'u lles. Rydyn ni'n mynd i dyfu gyda'n gilydd. ”

Siâp Ceo Vatsal Ghiya

Cod Moeseg

Mae'r broses o ddatblygu peiriannau deallus artiffisial i gymryd lle bodau dynol yn gofyn am ddull trugarog. Dyna pam Shaip llygaid ar gyfle cyfartal, cynwysoldeb, cyflog teg, a'r weledigaeth gyfannol o les y dorf.

Mae Shaip heddiw yn cynnwys gweithlu amrywiol o dros 7,000+ o weithwyr proffesiynol medrus wedi'u lleoli ledled y byd. Mae hyn yn rhoi persbectif byd-eang i ni ar yr effaith gymdeithasol y mae ein cwmni yn ei chael. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwell cyfleoedd i'n byd, eu teuluoedd a'n cymunedau ar gyfer byd gwell. 

Cyflog Teg

Cyflog Teg

Credwn fod talu isafswm cyflog yn golygu camfanteisio. Dyna pam rydyn ni'n dilyn protocolau talu llym sy'n caniatáu i'n torf gael eu talu am yr hyn maen nhw wir yn ei haeddu i sicrhau eu lles hirdymor.

Diwylliant Cynhwysol

Diwylliant Cynhwysol

Mae gennym ni ddim goddefgarwch am ragfarn - yn ein data a'n sefydliad. Rydym yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bobl o bob cefndir. Rydym yn croesawu pob diwylliant, oedran, crefydd ac unigolyn ledled y byd.

Codiad Cymdeithasol

Codiad Cymdeithasol

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu cymuned iachus ar gyfer ein torf, gan feithrin amgylchedd iach ar gyfer twf, cyfnewid gwybodaeth, trafodaethau a grymuso.

Preifatrwydd & Amp; Cyfrinachedd

Preifatrwydd a Chyfrinachedd

Cymerir pob cam a cham i sicrhau cyfrinachedd data ein cyfranwyr, ac nid ydym byth yn rhannu gwybodaeth â 3ydd partïon heb gydsyniad.

Materion Barn

Materion Barn

Mae cyfathrebu yn ddwy ffordd yn Shaip. Rydym bob amser yn glustiau am farn ac awgrymiadau gan ein cyfranwyr a'n torf ac rydym yn eu cymryd o ddifrif i'w gweithredu.

Uwchsgilio

Uwchsgilio

Fel y soniasom, mae cydweithredu â Shaip yn y tymor hir. Felly, rydym yn helpu ein torf uwchsgilio i dechnolegau mewn galw i adael iddynt adeiladu gyrfaoedd cadarn ym maes AI a dysgu peiriannau ac aros yn berthnasol.

Effaith Gymdeithasol

Credwn nid yn unig fod ein tîm cyfan yn haeddu'r cyfleoedd gorau i gyflawni'r hyn y maent yn ei ddymuno mewn bywyd yn well, ond ein bod yn helpu i roi'r modd a'r adnoddau iddynt i effeithio ar newid lle maent yn byw.

Mae Shaip hefyd yn darparu cyfleoedd nad ydyn nhw ar gael yn aml, fel gweithio gartref neu leoliadau anghysbell sy'n ddelfrydol ar gyfer cynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i'r gweithwyr hynny ag anghenion arbennig ddilyn gyrfa yn ogystal ag incwm i sicrhau byw'n annibynnol.